Trang chủ / Chính sách bảo mật

Tuyên bố về chính sách bảo mật

Tabireto (“chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng vì nó rất quan trọng đối với chúng tôi. Để tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam có hiệu lực áp dụng tùy từng thời điểm, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được công nhận về bảo mật dữ liệu cá nhân. Tuyên bố về chính sách bảo mật này bao gồm cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và xử lý thông tin cá nhân mà khách hàng (“Bạn”) có thể cung cấp qua trang web của chúng tôi.

1. THỎA THUẬN

a. Khách hàng có nghĩa vụ đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi Bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này, bởi vì việc đồng ý của bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản trong chính sách này đồng thời sẽ tạo ra các nghĩa vụ pháp lý đối với Bạn và Tabireto. Nếu Bạn không đồng ý với bất kì điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này, xin vui lòng không truy cập và sử dụng trang web này.

b. Chính sách bảo mật này đã được ban hành cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phiên bản tiếngViệt sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự khác biệt giữa 2 phiên bản.

2. PHẠM VI

a. Chính sách bảo mật này áp dụng (i) cho thông tin ẩn danh Bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi sử dụng trang web, và (ii) thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) mà Bạn chọn cung cấp cho chúng tôi qua trang web, hoặc cung cấp cho chúng tôi như một phần của quá trình đăng ký trực tuyến dưới dạng khách hàng của Tabireto.

b. Chính sách này không áp dụng cho các thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập thông qua phương tiện truyền thống, ngoại tuyến.

3. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

“Thông tin định danh cá nhân” là thông tin mang tính định danh được về Bạn,bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin thẻ tín dụng của Bạn, … Tabireto sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân Bạn đã cung cấp thông qua trang Web với bất kì bên thứ 3 nào, trừ khi được tiết lộ rõ ràng trong chính sách này hoặc theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm. Chúng tôi thu thập thông tin từ Bạn tại các điểm khác nhau trên trang web, và sử dụng thông tin này như sau:

3.1 Thông tin đăng ký

Khách Hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng Tôi, liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc vì các lý do khác.

3.2 Yêu cầu xử lý và các giao dịch

Khi Bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua trang Web , chúng tôi sẽ sử dụng bất kì thông tin cá nhân nào mà Bạn cung cấp, cho mục đích xử lý và trả lời yêu cầu đó. Trong mỗi trường hợp mà Bạn yêu cầu trên trang Web, chúng tôi sử dụng thông tin BạnBạn cung cấp chỉ nhằm mục đích hoàn thành yêu cầu của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đơn đặt hàng mua của Bạn, giấy phép thanh toán, và các yêu cầu khác của Bạn.

3.3 Tiếp thị trực tiếp

Tabireto có thể định kỳgửi bản tin, thông báo, tài liệu tiếp thị, hoặc các thông tin khác cho Bạn . Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Bạn để gửi các các thông tin trên thông qua email, văn bản, tin nhắn điện thoại di động hoặc tài liệu in khác. Nếu chúng tôi chọn thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, Bạn sẽ có quyền chọn không nhận những thông tin này như đã được quy định trong mục 5.

3.4 Thông tin ẩn danh

Thông tin ẩn danh là thông tin mà thông qua đó, không thể xác minh danh tính của Bạn, bao gồm các phân tích liên quan đến số lượng giao dịch và các trang truy cập thường xuyên nhất trên trang Web . Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích sự hiệu quả của trang Web, để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cũng như trang Web, và cho các mục đích tương tự khác.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể thực hiện các thống kê và phân tích tóm tắt về hành vi và đặc điểm chung của khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ những phân tích và thông tin ẩn danh với bên thứ 3 với điều kiện là đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tùy từng thời điểm. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin ẩn danh cung cấp cho bên thứ 3 sẽ không cho phép bất kỳ ai xác minh danh tính của Bạn, hoặc xác định bất kỳ điều gì về cá nhân Bạn.

3.5 Cấu hình và thông tin máy tính

Chúng tôi có thể tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của Chúng tôi từ trình duyệt của Bạn, bao gồm địa chỉ IP của Bạn (địa chỉ Internet của máy tính/ thiết bị cầm tay), tên máy tính/thiết bị cầm tay, loại và phiên bản của trình duyệt web, và thông tin đăng nhập thông thường được chấp nhận khác.
Chúng tôi cũng có thể ghi lại các lần truy cập trang (số lần truy cập) và các thông tin thống kê chung khác, sẽ được tổng hợp với các thông tin khác của khách hàng để hiểu rõ cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng. Không có dữ liệu nào chứa thông tin cá nhân của khách hàng.
Để xác định xem máy tính/thiết bị cầm tay của Bạn có được hệ thống của chúng tôi hỗ trợ hay không, chúng tôi có thể thu thập thông tin ẩn danh nhất định. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, hệ thống điều hành và trình duyệt của Bạn. Thông tin này được bảo mật nghiêm ngặt và không chia sẻ với bên thứ 3, trừ khi được quy định trong chính sách bảo mật này và/hoặc theo quy định của pháp luật.

3.6 Cookies

Cookie là một lượng dữ liệu, thường bao gồm một nhận dạng ẩn danh độc nhất, được gửi đến trình duyệt của Bạn từ một máy tính của trang Web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị cầm tay. Cookies được sử dụng để xác định người dùng, lưu trữ thông tin giỏ hàng và tùy chỉnh trang cho Bạn dựa trên loại trình duyệt.
Chúng tôi có thể bao gồm các cookie trên trang web của chúng tôi, và sử dụng chúng để nhận ra Bạn khi Bạn trở lại trang web. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của Bạn để nó không chấp nhận cookies. Tuy nhiên, nếu Bạn muốn truy cập một số tính năng cá nhân hóa nhất định trong trang web, Bạn phải bật cookies trên trình duyệt web của mình.

3.7 Mức độ thu thập thông tin

Chúng tôi cam kết không thu thập thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào ngoại trừ những thông tin cần thiết để vận hành trang Web và đáp ứng các yêu cầu của Bạn.

4. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP TIẾP CẬN THÔNG TIN

Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ như đã nêu chi tiết ở Điều 3 Chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn cho các bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Bạn, trừ những trường hợp sau đây:

4.1 Các nhà cung cấp trang Web

Chúng tôi có thể thuê các công ty khác để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như (i) duy trì trang web, (ii) duy trì các trung tâm máy chủ cho phép chúng tôi lưu trữ dữ liệu của Bạn, (iii) thu thập thông tin, (iv) phản hồi và gửi thư điện tử, hoặc (v) các chức năng khác cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các nhà cung cấp trang Web này. Chúng tôi sẽ chỉ đưa cho các nhà cung cấp những thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, và chúng tôi sẽ không cho phép họ sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

4.2 Nguy hại sắp xảy ra

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho luật sư, tổ chức điều tra tư nhân hoặc cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi tin rằng (a) Bạn có nguy cơ bị gây hại bởi người khác, (b) Bạn đang làm hại hoặc can thiệp (hoặc sẽ gây tổn hại hoặc can thiệp) tới người khác, (c) Bạn đang vi phạm (cố ý hoặc vô ý) các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, hoặc (d) Bạn đang vi phạm các quyền hợp pháp.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, bằng cách chỉ ra rõ trường hợp ngoại lệ này từ thực tiễn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề an toàn thay cho Bạn.

4.3 Theo quy định của Pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo quy định pháp luật hoặc khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp không mong muốn chúng tôi xảy ra tranh chấp với Bạn, và những thông tin đó là cần thiết để hỗ trợ hoặc bảo vệ vị trí của chúng tôi.
Ngoài ra, nếu chúng tôi nhận được yêu cầu theo thủ tục luật định để tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Bạn qua địa chỉ email mà Bạn cung cấp khi đăng ký với khoảng thời gian hợp lý trước khi chúng tôi trả lời yêu cầu, trừ trường hợp những thông báo như vậy không được cho phép.

4.4 Chuyển trang Web

Tabireto có thể chuyển thông tin thu thập được (bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào) cho bên thứ ba, liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượngtất cả (hoặc gần như toàn bộ) tài sản của doanh nghiệp, với điều kiện bên thứ ba đã đồng ý bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn với sự bảo vệ tất cả các khía cạnh trọng yếu đều giống hoặc được bảo vệ nhiều hơn so với những quy định trong Chính sách bảo mật này.

5. THAY ĐỔI, LƯU TRỮ HOẶC XÓA BỎ THÔNG TIN, CHỌN KHÔNG THAM GIA

5.1 Lưu trữ:

Lưu trữ thông tin cá nhân:

  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời điểm;
  • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.
5.2 Thay đổi thông tin

Để có thể kiểm soát thông tin cá nhân hợp lý, Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web để thay đổi hoặc cập nhật thông tin mà Bạn đã gửi trước đó.

5.3 Chọn không tham gia

Nếu chúng tôi chọn gửi cho Bạn các tài liệu tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn khả năng từ chối hoặc hoặc “không tham gia” nhận các thông tin đó. Hướng dẫn cách chọn không tham gia sẽ được cung cấp khi chúng tôi quyết định gửi cho Bạn các thông tin liên lạc đó. Việc chọn “không tham gia” không ngăn cản Bạn nhận các thông báo chính thức liên quan đến hoạt động của trang web, các thông báo pháp lý và các thông báo có liên quan khác liên quan đến mối quan hệ của Bạn với Tabireto.

5.4 Xóa thông tin

Chúng tôi sẽ xóa tất cả thông tin cá nhân của Bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi được biên soạn từ trang web nếu Bạn yêu cầu. Xin vui lòng hiểu rõ rằng không thể nào hoàn toàn xóa thông tin này, bởi vì nó đã được sao lưu và bản ghi những hồ sơ xóa. Bạn không thể xóa thông tin ẩn danh khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Ngoài ra, vui lòng hiểu rằng, nếu Bạn yêu cầu xóa thông tin của mình, Bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng liên quan của trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin liên quan nào.

6. AN NINH

Chúng tôi có hệ thống an ninh được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi, và chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ an toàn cho các thông tin này.
Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các thông tin không chứng minh được cung cấp hoặc gửi đến Tabireto. Do tính chất truyền thông Internet và sự phát triển của công nghệ hiện đại, chúng tôi không thể cung cấp, và từ chối, đảm bảo rằng thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi không bị mất mát, lạm dụng, hoặc thay đổi bởi bên thứ ba truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi.

7. THÔNG BÁO THAY ĐỔI

Tùy từng thời điểm, Tabireto có thể thay đổi Chính sách bảo mật. Nếu Chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với Bạn trước ngày chính sách sửa đổi được lên kế hoạch có hiệu lực. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về Chính sách bảo mật mới trên trang Web Đối với việc Bạn sử dụng trang Web sau bất kỳ thay đổi như trên cấu thành sự thỏa thuận của Bạn để tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật, như đã thay đổi.

8. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, VÀ CÁC HỢP ĐỒNG KHÁC

Chính sách bảo mật này là một phần gắn liền với Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, trong chừng mực mà các điều khoản và điều kiện xung đột với Chính sách bảo mật này, các điều khoản của chính sách bảo mật này sẽ được ưu tiên áp dụng.

AIRSIM

Đơn giản chỉ với một thẻ AIRSIM, bạn có thể tận hưởng dịch vụ dữ liệu trên hơn 110 quốc gia.
Bạn không cần phải trả các chi phí chuyển vùng đắt đỏ, hoặc dành thời gian mua các loại SIM địa phương.

Email : info@airsim.com.vn - Điện thoại : +84(0)86-891-0064

Địa chỉ: 700 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

*Chỉ bán hàng trực tuyến, không thể mua tại văn phòng, không có cửa hàng.

Theo dõi chúng tôi facebook   Tải ứng dụng từ App Store Google Play